Merhaba, ben Haldun Öztürk. Seyahati ve şiiri seven bilgisayar mühendisiyim. Yol Macerası ile birlikte keşfedelim! Gezdiğim şehirlerin seyahat videoları, geçmişe dair hikâyeleri, işe yarar tüyoları, yaşadığım anıları, kent tanıtımları ve benzer içerikleri macera tadında bu kanalda paylaşıyorum. Ayrıca yazdığım şiirleri "Şairin Sesinden" bölümünde bulabilirsiniz. Şiirlerle harmanlanmış yolculuklarda buluşalım. Yeni maceralardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yol maceralarımız bol olsun. İyi seyirler...
Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
Nitel ve nicel araştırma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

NİCEL ARAŞTIRMA

Nicel araştırma; olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.

Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. Gözlem ve Ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmaya niceliksel (sayısal) “Quantitative” araştırma denir. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Nicel araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz değil aksine, daha yüzeysel daha çok sayısal verilere saptanmaktadır. Nicel araştırmalarda sayısal temsili yet söz konusu olduğundan araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir. Nicel araştırma yöntemlerinin üstün bir tarafı objektif olmalarıdır. Bu yöntemlerin uygulamalarında belgeler bir araştırmacı grubu tarafından incelenebilmektedir.

Nicel Araştırmada Amaç Nedir?

Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.

Nicel Araştırma ile Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? Vb. sorulara cevap arar.

Niceliksel Araştırma Modelleri:

 •  Deneysel Model
 •  Betimsel Model
 •  Bağıntısal Model
 •  Nedensel-Karşılaştırma Modeli
 •  Tarihsel Yöntem

1. Deneysel Model: İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların, belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu incelenir. İstatistiksel teknikler yardımıyla gruplar arası karşılaştırmalar yaparak sonuca ulaşılır.

2. Bağıntısal Model: İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla kullanılır.

3. Nedensel-Karşılaştırma Modeli: Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır.

4. Tarihsel Model: Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durumu üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Nicel Araştırmanın Avantajları:

 •  Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir.
 •  Farklı gruplar arasında farklılaştırma yapabilir.
 •  Kuramların doğruluk derecesi tespit edilir.
 •  Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin incelenmesine yarar.

Sınırlılıkları:

 •  Mükemmel örneklem almak güçtür.
 •  Yeteri sayıda veri toplamak güçtür.
 •  Mükemmel ölçüm şartları her zaman sağlanamaz.
 •  Ölçme aracı önyargı da yansıtır.
 •  Model dışındaki veriler ile ilgilenmez.

NİTEL ARAŞTIRMA

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.

Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları incelenmektedir. Genellemenin öncelikli amaç olmadığı nitel ölçme yöntemlerinin (gözlem, görüşme) kullanıldığı kavram ve kuram oluşturmaya yönelik modellerdir. Bu davranışları sayılarla açıklamak zordur, ölçümler bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir; ama “Niçin?” sorusuna cevap veremez. İnsan ve grup davranışlarının “Niçin” ’ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel ”Qualitative” araştırma denir.

Nitel Araştırmada Amaç: İnsanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktadır.

Nitel Araştırma ile  – Niçin?  – Nasıl?  – Ne şekilde? sorularına cevap aranır.

Nitel Araştırmada Sorular:

 •  İnsan niçin böyle davranır?
 •  Yargılar ve davranışlar nasıl oluşur?
 •  İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir?
 •  Kültürler niçin ve nasıl gelişir?
 •  Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir? Vb.

Nitel Araştırma Yöntemleri:

Fenomenoloji  – Etnografi  – Gömülü Teori  – Örnek Olay

1. Fenomenoloji: Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Örneğin; İşletme yönetimi programı öğrencisinin Makro dersine karşı olumsuz tutumlarının sebeplerinin belirlenmesi.

2. Etnografi: Bir halkın, bir kültürün grubunun gelenekleri, inançları birbiriyle bağlantıları vs. betimlenmesidir. Örneğin; İşletme yönetimi programı öğrencisinin Makro dersine katılım düzeylerinin belirlenmesi.

3. Gömülü Teori: Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşabilir. Örneğin; Öğrencilerin kesirlerde bölme işlemi yaparken kullandıkları yöntem ve modellerin incelenerek kesirlerle bölme işleminde kullanılabilecek bir yöntemin belirlenmesi.

4. Örnek Olay: Özel bir durumun derinlemesine incelenmesi. Örneğin; Bir öğrencinin kitap okumakta yaşadığı sorunların belirlenmesi

Nitel Araştırmanın Avantajları:

 •  Özel durumun “gerçekliğini” yansıtır.
 •  Sonuçlarla kuram üretilmesi kolaydır.
 •  Farklı faktörlerin anlaşılmasını sağlar.
 •  Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği daha yüksektir.

Sınırlılıkları:

 •  Deneklerin yaşadıkları deneyimleri olduğu şekliyle ifade etmeleri zordur.
 •  Verilerin analizinde bireylerin sahip oldukları, önyargı da yer alır.

Aralarındaki Farklar

Nicel AraştırmaNitel Araştırma
Varsayım Açısından Farklar
Gerçeklik nesneldirGerçeklik oluşturulur
Asıl olan yöntemdirAsıl olan çalışılan durumdur
Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve aralarındaki ilişki ölçülebilirDeğişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve aralarındaki ilişkileri ölçmek zordur
Araştırmacı olay ve olgulara dışarıdan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir
Amaç Açısından Farklar
GenellemeDerinlemesine betimleme
TahminYorumlama
Nedensellik ilişkisini açıklamaAktörlerin bakış açılarını anlama
Yaklaşım Açısından Farklar
Kuram ve hipotez ile başlarKuram ve hipotez ile son bulur
Deney, manipülasyon ve kontrolKendi bütünlüğü içinde doğal
Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanmaAraştırmacının kendisinin veri toplama aracı olması
Parçaların analiziÖrüntülerin ortaya çıkması (pattern)
Uzlaşma ve norm anlayışıÇokluluk ve farklılık anlayışı
Verilerin sayısal göstergelere indirgenmesiVerilerin derinlik ve zenginlikleri içinde betimlenmesi
Araştırmacını Rolü Açısından Farklar
Olgu ve olayların dışında, yansız ve nesnelOlgu ve olaylara dahil, öznel bakış açısı olan ve empatik
– Aralarındaki Farklar –

Daha fazla bilgi için:

 1. Bilimsel Araştırma Hangi Aşamalardan Geçerek Planlanır?
 2. Bilimsel Yöntem Nedir? Temel Nitelikleri Nelerdir?
 3. İstatistik Nedir? Araştırmalarda Nasıl Kullanılır?

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
İstatistik nedir? Araştırmalarda nasıl kullanılır?

İSTATİSTİK

İstatistik sözcüğü değişik anlamlarda kullanılan ve bunun bir sonucu olarak da farklı tanımları olan bir kavramdır.

İstatistiğin birinci anlamı, belli konularda toplanan sayısal değerler ile ileri sürülen bir takım şekillerdir. Örneğin, bir ülkenin toplam nüfusu, ilköğretim, ortaöğretim veya yüksek öğretimdeki öğrenci ve öğretmen sayısı, üniversitelerde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı, okuma-yazma oranı, hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı, dışalım (ithalat) ve dışsatım (ihracat) ile ilgili değerler, üretilen otomobil, televizyon veya traktör sayılarını vb. ifade eden değerler, şekil ve grafikler istatistik olarak adlandırılmaktadır.

İkinci olarak, birçok farklı alanda ortaya çıkan soruları ve/veya sorunları yanıtlamak için yapılan araştırmalarda temel unsur olan verileri doğru bir şekilde toplayarak analiz ederek bazı anlamlı bilgilere ulaşma işlemini “istatistik yöntemler” veya kısaca “istatistik” olarak tanımlayabiliriz. Söz konusu amaca ulaşmak için, istatistikte:

 • Deneme desenlerinin planlanması veya tasarım,
 • Verilerin toplanması,
 • Verilerin özetlenmesi ve analizi,
 • Sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi

ile ilgili yöntemler ve prensiplerden yararlanılır.

İstatistiğin üçüncü tanımı üzerinde çalışılan bir popülasyondan şansa bağlı olarak seçilen örneklerden hesaplanan ortalama ve standart sapma gibi çeşitli değerlerdir. Bu anlamıyla istatistik, üzerinde çalışılan bir popülasyonu tanımak için istatistik yöntemler ve analizler ile elde edilen ve popülasyona özgü değerleri (parametreler) tahmin etmek için kullandığımız değerlerdir.

İSTATİSTİĞİN UYGULAMA ALANLARI

Günümüzde istatistik çalışmaya başvurulmayan herhangi bir alan yok gibidir. Gerçekten de tarım, tıp, endüstri, ekonomi, çevre bilimlerinden kalite kontrolüne kadar hemen her alanda ortaya çıkan sorunların çözümünde istatistikten geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bugün, endüstriyel ve ticari faaliyetler ve hatta hükümetlerin karar verme süreçlerinde toplanan ve gözlenen verilerden anlamlı bilginin üretilmesi veya çıkarılması istatistik yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Özellikle, çeşitli bilimsel ve uygulamalı alanlarda hemen her ölçekte araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten bilim adamları, araştırıcılar ve yöneticilerin istatistik teknik ve yöntemlerini belirli ölçüde bilmek ve tanımak zorundadır.

Son yıllarda, istatistik yöntemlerin kullanılması o kadar gelişmiş ve genişlemiştir ki, uygulamalı istatistiğin (applied statistics) birçok çeşitli alan için özelleşmiş alt disiplinleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, biyoloji, tıp ve ziraat gibi biyolojik bilimler için biyometri (biometry) veya biyostatistik (biological statistics); çevre bilimleri için çevresel istatistik (environmetry); jeoloji ve maden mühendisliği için geometri (geometry); ekonomi bilimleri için ekonometri (econometry), psikoloji bilimi için psikometri (pyscometry) bunlar arasında sayılabilecek başlıcalarıdır.

İSTATİSTİĞİN KONULARI

İstatistik yöntemler veya işlemler temel olarak iki kategoriye ayrılarak gruplandırılabilir.

Tanımlayıcı İstatistik Yöntemler

Tanımlayıcı istatistik veya açıklayıcı istatistik (descriptive statistics), gözlem değerleri üzerinde yapılan ilk istatistiklerdir. Frekans dağılışı ve ortalama, dağılış ölçüleri ve değişkenler arasındaki göreli ve potansiyel ilişkiler gibi istatistiklerin hesaplanması ve parametrelerin tahminlenmesini konu edinmektedir.

Değişkenlerin tek olarak analiz edilmesi işlemi olan tek değişkenli (univariate) istatistikte değişkene ait dağılışın şekli, merkezi, serpilimi ve göreli pozisyonu saptanırken iki değişken arasındaki ilişkileri konu edinen iki değişkenli istatistikte değişkenler arasındaki korelasyon ve regresyonlar tahmin edilirler. Çok değişkenli istatistikte ise değişkenler arasındaki çoklu regresyonlar hesaplanır.

Bir iş yerinde çalışan kişilerin ortalama ücreti, istatistik dersini almakta olan öğrencilerin ortalama notu vb. istatistikler açıklayıcı istatistiklere örnek verilebilir.

Yorumsal İstatistik Yöntemler

Yorumsal istatistik (inferential statistics) veya genelleştirme istatistiği (inductive statistics), sayma, sorgulama ve şansa bağlı olarak yapılan örneklemeler aracılığıyla çalışılan populasyon hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeyi konu edinir. Bu aşamada, elde edilen ortalamalar kullanılarak iki ortalamanın testi (t-testi) ve çoklu ortalamaların testi (varyans analizi) gibi yapılır.

“İstatistik dersini alan öğrencilerin notları %95 güvenilirlikle 35 ile 86 arasındadır” örneği yorumsal istatistiğe bir örnek olarak verilebilir.

Yorumsal istatistikte iki temel yöntem kullanılır. Bunlar tahminleme ve hipotez testidir. Tahminlemede, populasyondan çekilen örneklerden populasyona ait parametreleri tahmin etmek ve oluşturulan tahminler hakkında güven aralığı vermek söz konusudur. Hipotez testininin en yaygın kullanımında bir sıfır hipotez ileri sürülür ve verinin bunu red etmek için yeterince güçlü olup olmadığı belirlenir.

Araştırmalarda nasıl kullanılır?

İstatistik teknikler niceliksel araştırmalar sonucu elde edilen verilerin özetlenmesinde ve değişkenler arasındaki olası ilişkilerin saptanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tekniklerden bazıları sıklık dağılımları, yüzdeler, ortalama, standart sapma, Ki-kare gibi tanımlayıcı istatistiklerdir. Öte yandan, kişisel bilgisayarlar üzerinde çalışan istatistik yazılımları niceliksel verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında araştırmacıların giderek vazgeçilmez yardımcıları haline gelmiştir.

Daha fazla bilgi için:

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/istatistik.htm

Haldun Öztürk - Bir Tasarımcı
Araştırma, bilimsel araştırma, bilgi nedir?

Araştırma Nedir?

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO’nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapan kişiye araştırmacı de denir.

İlkelerin anlaşılmasını amaçlayan temel araştırmaya kıyasla, uygulamalı araştırma daha çok insanın evren hakkındaki bilgisini ilerletmek için yöntem ve sistemlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Bir araştırmada bilimsel yöntem kullanılabilirse de, araştırma terimi bilimsel yöntemin kullanılmadığı araştırmaları da kapsar.

Araştırmada en başta gelen nokta, bir hipotezin ortaya konmasıdır. Böyle bir hipotez, karşılaşılan problemin özelliği ile ilgili bir ön genelleme olup, her hangi bir incelemede hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya ışık tutabilecek temel ilişkilere ve muhtemel çözüm yollarına dikkati çekme amacını güder. Sağlam bir araştırmanın öteki özellikleri, incelenecek konuların ya da nesnelerin seçilmesinde gerekli dikkatin gösterilmesi, araştırma ile ilgili bilgilerin nasıl toplanacağının saptanması (testler, mülakatlar, anketler vb. yolu ile) toplanan bilgilerin analizinin tam olarak yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor edilmesi sırasında genellemelerin dikkatle ortaya konmasıdır.

Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırmalar bilimsel araştırma adını alırlar. Tarihsel araştırma bilimsel araştırmanın kapsamında yer alır.

Bilimsel Araştırma Nedir?

Bilimsel araştırma, bir araştırmacının bir problemi ele alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin yoludur, raporudur. Her rapor, raporu hazırlayanın veya bir başkasının önceden yapmış olduğu araştırmalara dayandırılmıştır. Bütün bu çalışmada da yapılacak şey seçilen konuyu araştırmak ve bulguları kaleme almaktır. Araştırmacı başka araştırmacıların topladığı bilgileri gerektiği gibi kullanmayı
bilmelidir.

Temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecidir diyebiliriz. Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi yani analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Bilimsel araştırma, sistematik  veri toplama ve analiz etme sürecidir, Bazı bilimsel araştırmalar kuram üretmeyi ya da var olan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram bir olguyu açıklamaya kestirmeye kontrol etmeye yarayan ilişkiler ve ilkeleri bütünüdür diyebiliriz. Örnek verecek olursak; öğrenme  olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını sayabiliriz.

Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

Temel amaç; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

Bilgi Nedir?

 1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 2. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat; insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad, malumat.
 3. Bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, malumat, vukufbilgi

Bilginin çevirimi:

 • Bilgi doğar,bulunur ya da keşfedilir.
 • Bilgi kaydedilir.
 • Bilgi kullanılır, değerlendirilir.
 • Bilgi geliştirilir.
 • Bilgi aktarılır.
 • Bilgi arşive kaldırılır.

Bilgiler yukarıdaki çevrime göre ömürlerini tamamlar. Bilginin türü ve özellikleri değişse de bu çevrim değişmez.

İşlenmiş data olarak bilgi:

Veriler (data) genellikle tanımlanmamış kullanım ve başvuruları içeren ham gerçekleri göz önünde tutarlar. Bilgi seçeneklere etkiyen işlenmiş data olmak üzere göz önünde tutulur.  Data bazen formatlanır, filitrelenir ve özetlenir. Araştırmacılar  datayı hipotezleri test etmek için toplarlar,böylece data, işlenmemiş ve analiz edilmemiş sayılara bağlıdır. Data, analiz edildiğinden ,bilim adamları datanın içerdiği bilgi hakkında konuşurlar,bilginin yorumlanması ise,analizlerinden elde edilir.

Belirsizliğin (Bilinmeyenin) karşıtı olarak bilgi:

Bilgi üzerindeki farklı bir perspektif ekonomik teoriden türetilmektedir ve burada bilgi bilinmeyenin negatif ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Mikro ekonomi teorisinde arz ve talebin dengesi mükemmel  olarak bilinen pazara bağlıdır. Burada tüm satıcılar ve alıcılar,birbirleri hakkında tüm bilgilere sahiptir ve bilinmemezlik burada yer almaz. Bilgi, arz ve talep hakkında bilinmeyenleri yok ederek bir pazarı mükemmel hale getirir.  Makro ekonomi teorisinde, ekonominin yönünü ölçen ve önceden haber veren ekonomik sinyaller ekonomik durum hakkında bilgi sağlarlar. Firma bu sinyalleri çözerek bilinmeyeni en aza indirir.
Yöneticiler bu nedenlerle bilgiyi bilinmeyeni azaltan şeklindeki terimlerle tanımlarlar. Çünkü yöneticiler, karar vermede alternatiflerin çıktılarını düşünmeli,kararın kalitesini,karar verme prosesinin etkisini arttıran çeşitli alternatiflerin çıktıları hakkında bilinmeyenin azaltılmasını  tasarlamalıdırlar.

Anlamlı bir sinyal olarak bilgi:

Bilgi teorisi, insanlar ve/veya makineler  arasındaki haberleşmenin etkisini ölçme olmakla birlikte ,bilgiyi haberleşmenin girdisi ve çıktısı olarak tanımlamaktadır. Gönderici ve alıcı tarafından aynı şekilde yorumlanan elektronik,denetlenebilir,görülebilir veya diğer sinyaller bilgiyi iletirler.

Yöneticiler haberleşmeci olarak görevlerinde bilgiye ulaşırlar ve bilgiyi yönetirler. Anlamlarını iletecek şekilde, datayı veya sinyalleri organize eden raporları alırlar. Yöneticiler, haberleşmenin bir parçası olarak duydukları ve gördükleri  bilgilerden bir anlam türetirler ve bunu karar vermek için kullanırlar.

Daha fazla bilgi için:

 1. https://bilgi.nedir.com
 2. https://www.reitix.com/Makaleler/Arastirma-Nedir/ID=1343
 3. https://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/223942-bilimsel-arastirma-nasil-yapilir.html#ixzz1a0cjJ6L6

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow